شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] برصورت کوچه رنگ غم زد پاييز روي گل شب,به صبح نم زد پاييز انگار عقب نبرده اي ساعت را مابين من و تو را بهم زد پاييز #مهدي.زکي زاده صبح پاييزيمان بخير وشادي بادبلطف داداربهارآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1418 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top