شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ثانيه،بي عاطفه و پُر شتاب دور کن از جان و دلت اضطراب پيشِ ستم ، سر چه فرود آوري؟ شعله بر آتش دهد اشکِ کباب در برِ افتاده بلندي مکن در شبِ ظلمت زده يکدم نخواب حقِ نمک ، قدرِ نمکدان،بدان بر لبِ عطشانِ محبت زَن آب يک گره از تنگدلي باز کن شمع شدي،آب شو،اما بتاب دستِ زمين خورده به همت بگير بر دلِ سرمازده باش آفتاب هرکه کند هرچه به خود ميکند خانه يِ مردم نکن از کين خراب شاد زي و شادي خلق آفرين بهتر از اين نيست مسيرِ صواب #مهدي.زکي زادهب ي شک ،بهترين مردم، ستم ناپذيرانِ ستم ستيزِ دور از مرامِ ستمگري اند، آنانکه شادند و شادي افرين، در سايه يِ الطافِ دادارِ مهرآفرين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top