شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ويرانه رفته در خواب،آباد برنخيزد از خاکِ کِذب و کين جز بيداد برنخيزد وقتي خروس ها را در شهر سربريدند صبحي زِ خوابِ شيرين ،فرهاد برنخيزد وقتي تبر نشاندند بر قامتِ سپيدار سروي دگر در اين دشت آزاد برنخيزد آتش نشسته بر دل،خاکسترانه خنديم يارب تفضلي کن تا باد برنخيزد تا لاشخور مرامان جولان به دشت دارند قمري زِشاخِ شمشاد دلشاد برنخيزد پاييز جان گرفت و تقويم ها عزادار در رقصِ نوبهاري شمشاد برنخيزد #مهدي_زکي_زاده روز و روزگارمان بخير و بمهرِ باد سرشار آزادي و آبادي ،برمرام حسين ع، ستم ناپذيري و حق مداري و ستم ستيزي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top