شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] چشم وا کردم ديدم از نو متولد شده ام آسمان وسعتِ اين آبيِ زيبايِ بلند حسِّ کمرنگي داشت مهر خنديد به شهر کوچه از خواب نميخواست که بيدار شود و شنيدم که سحر از بلندايِ دماوند به دربند که رسيد شعله بر دامنِ خود زد تا مگر گرم شود اين کسادي شده بازارِ اميد زندگي با همه زشتي هايش به همين يک ، دو،سه بيت زمزمه کردنِ از عشق مي ارزد. خير شد صبح من از رويايت صبحت اي عشق بخير.... #مهدي_زکي_زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top