شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] دلم به شامِ غريبان چو شمعِ روشنِ سوزان به داغِ حضرتِ خورشيد به نيزه قاري قرآن به سوگِ ماهِ وفادار به رنجِ دخترِ باران بيادِ زينبِ تنها و دردِ جمعِ اسيران و دودمانِ ستم را به باد داده به خونش که اهلِ علم و عمل بود و خم نشد سرش هرگز برايِ نان، برِ دونان خدا کند که مرامم شود مرامِ شهيدان
نظرمن
98/6/20
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top