شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] چايي هيأتتان مست کندجانم را داده اي شهدمصفالب عطشانم را درعزاتان بتنم جامه ى مشکي,شدعشق پوشدانديشه ي تان باورعريانم را برسرنيزه غزلخوانيتان راعشق است کرده دلخون غمتان مرغ غزلخوانم را #مهدي_زکي_زاده ملتمس دعاي عاقبت بخيريتانم حسيني مرام و عباسي وفا و خدا محور باشيم الهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top