شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] خداکند ننشيند پدر به داغِ جوانش خدا کند که نباشد زمانِ رفتنِ جانش روان به جانبِ ميدان، عليِّ اکبر و اي واي به نيزه هايِ پياپي حسين ع رفته توانش #مهدي_زکي_زاده اهلِ مهرباني و وفاداري برمرام حسين ويارانش باشيم الهي
*ري را
98/6/18
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1418 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top