شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] خداکند ننشيند پدر به داغِ جوانش خدا کند که نباشد زمانِ رفتنِ جانش روان به جانبِ ميدان، عليِّ اکبر و اي واي به نيزه هايِ پياپي حسين ع رفته توانش #مهدي_زکي_زاده اهلِ مهرباني و وفاداري برمرام حسين ويارانش باشيم الهي
*ري را
98/6/18
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top