شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] حاجيه اين سفره نذر چندمي ست از چه پس دامان ذهنت گندمي ست؟!! خانه ي ابليس سنگش از شماست بسکه حاجي جيب هايش!!! مردمي ست #مهدي_زکي_زاده دور باد از فقر و اندوه و ريا ايرانمان.انشاءالله
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1509 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top