شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] پوزخند ميزند خورشيد به شهر از سرِ برجِ خانه ات که طلوع ميکند چقدر بَدَم مي ايد از سرِبرج که صاحبخانه اشک مادرم را به نظاره مينشيند و پدرم با صورتي سرخ از سيلي شرم. در چمنزارِ باغت کودکانت مشغولند به رنگين کمان سازي با فواره ها بيزارم از باران پيرميشود پايم از پس آبي که سرميزند به کفش هاي خميازه چه نصيحتِ دردناکي ميکند واعظ وقتي ميگويد:تقديرت اين است راضي باش و ساکت #مهدي_زکي_زاده
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1509 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top