شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] باکينه سوزاندند باغ قاصدک را درمرز باورهايشان کشتندشک را گفتند تنهاماخبر داريم وجزما هر باخبر بايدچشدطعم کتک را #مهدي.زکي زاده مبارکبادروزخبرنگار,بر آنان که با راستي اخبار آگاهي بخش راميرسانند
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top