شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] باکينه سوزاندند باغ قاصدک را درمرز باورهايشان کشتندشک را گفتند تنهاماخبر داريم وجزما هر باخبر بايدچشدطعم کتک را #مهدي.زکي زاده مبارکبادروزخبرنگار,بر آنان که با راستي اخبار آگاهي بخش راميرسانند
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top