شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] باکينه سوزاندند باغ قاصدک را درمرز باورهايشان کشتندشک را گفتند تنهاماخبر داريم وجزما هر باخبر بايدچشدطعم کتک را #مهدي.زکي زاده مبارکبادروزخبرنگار,بر آنان که با راستي اخبار آگاهي بخش راميرسانند
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1418 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top