شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] علي ع از عشق دلش دريا شد همدمش تا نفس زهرا س شد جشن پيوند دوگلواژه ي عشق در دل عرش خدا برپا شد #مهدي.زکي زاده سرشاراز عشق باد پيوندهامان الهي سالروز ازدواج نوراني ترين پيوند هستي مبارک باد
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top