شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] صبح دربسترانديشه غزل جاري کن چشم خودروشن ازانديشه ي بيداري کن لقمه اي شعر وعسل,سفره ي صبحانه بخواه تاشبت را پراحساس نکوکاري کن #مهدي.زکي زاده صبح وعاقبتمان بخيربادازنيکي انديشه وگفتاروکردارالهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top