شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] گاهي خودت را با خودِ خود روبرو کن آيينه يِ دل گير و خود را جستجو کن تعريفِ عطارانه تاکي خودنمايي؟!! در شيشه يِ جان عطرِنابِ خويش بو کن #مهدي_زکي_زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top