شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] گاهي خودت را با خودِ خود روبرو کن آيينه يِ دل گير و خود را جستجو کن تعريفِ عطارانه تاکي خودنمايي؟!! در شيشه يِ جان عطرِنابِ خويش بو کن #مهدي_زکي_زاده
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top