شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] دم بِدم مي چرخد اين گردون و باز ميرسد روزي نوايِ چاره ساز گرچه غم دارد گره بر بختمان دستِ شادي ميکند هر بند ،باز چشم در چشمِ تو آرامم بِعشق روبه ابرويِ تو مي خوانم نماز دورم از آزردن و آزردگي گرميِ مهرت برآرد هرنياز آنکه مي افتد بِدست و پايِ عشق خيزد ازجا تا قيامت سرفراز راضي ام بر درد و بر درمانِ تو دوستت ميدارم اي غمگين نواز #مهدي_زکي_زاده برآيينِ انسانيت و مهر باشيم، شادو شادي آفرين ، دور از نيرنگ و دروغ و خشم و ستم نرنجيم و نرنجانيم ، بلطف دادارِ مهرآفرين
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1418 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top