شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] صبح آمد و سرزد از پسِ کوه خورشيد به شوق و مهرباني لبخند زد و سلام و فرمود : برخيز به عشق و زندگاني شب رفته و از دوباره داريم برصفحه يِ روزگارِ خود نور با عشق بفکرِ روزِ نو باش عشق است که قدرِ خود بداني #مهدي_زکي_زاده صبح و روز و روزگارمان سرشار از مهر و عشق و دوستي و زندگاني باد بلطفِ دادارِمهرآفرين شادباشيم و شادي آفرين
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1418 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top