شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] شب بيداري وبيدارشدن شدشب قدر شب آمرزش بسيارچومن شدشب قدر برسرماه فرودآمده شمشير,اما شب بردامن اودست زدن شب شب قدر (ياعلي ع)گفتن تنها,ندهدسود,آري با(علي ع)بودن درفعل وسخن شدشب قدر تاسحر,سايه ي قرآن و دعابرسر کن نااميدي بخدا چون قدغن شد شب قدر اشک و گلواژه ي ( الغوث)بهاري کندت سبز از عشق علي(ع) باغ وچمن شد شب قدر يادکن ازدل غمگين و گنهکار,امشب #مهدي.زکي زاده ملتمس دعاي عاقبت بخيريتانم شب قدرمان سرشاراز مهرواميد و استجابت باد بلطف دادار اميدآفرين.علي مرام باشيم با حق محوري و دفاع از حق الناس و دوري از بدعهدي و بي مهري و دروغ #شب-قدر #علي ع
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1403 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top