شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] سرميزندبردل خيالت گاه وبي گاه دربرکه ي جانم تلألوداري اي ماه شبهابيادت باغزل درگوشه اي دنج ازمهرميخوانيم وباآهيم همراه #مهدي.زکى زاده سحرگاهمان سرشار از مهر و انسانيت بادا بلطف دادارمهرآفرين ملتمس دعايتانم
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1403 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top