شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] به سربازي ،يکي،سربسته ميگفت: خدا با ماست ، بر دشمن بتازيد مبادا وقتِ خون ديدن بترسيد و ميدان را به اهريمن ببازيد ميانِ گيرودارِ تيرو ترکش يکي مي گفت با سربازِ ديگر : گمان دارم خدا با دشمنِ ماست که دارند اين ميانه دستِ برتر خدا غرق تعجب بود و مي ديد بنامش بندگانش جان ستانند و سرفرماندگانِ هر دولشگر سرودِ (ما خدا خواهيم) خوانند #مهدي_زکي_زاده خدامحور و خداباور و خدا مدار باشيم با مهرورزي به خلقش و دوري از جنگ و جدال و حق خوري و ريا و دروغ #زمين_را_بهشت_کنيم_به_مهر
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1403 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top