شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] رطب ناب لبانت دم افطارخوش است روزه داري که نداردسر آزار خوش است تاکندماه رخت جلوه در اشعار ترم تاسحر غرق دعاديده ي بيدار خوش است #مهدي.زكي زاده قبول درگاه ايزدباد لب بستنمان از دروغ و تهمت و...
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1403 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top