شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] با روزه کي همدرد بي نانان توان بود چون نان نمي بخشي ندارد روزه ات سود رفع نياز ناتوانان امر حق است حق باشد از لب بسته ي بخشنده خشنود #مهدي.زکي زاده اميدکه دهان بستنمان گشاده دستي آوردتقبل الله
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1530 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top