شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] با روزه کي همدرد بي نانان توان بود چون نان نمي بخشي ندارد روزه ات سود رفع نياز ناتوانان امر حق است حق باشد از لب بسته ي بخشنده خشنود #مهدي.زکي زاده اميدکه دهان بستنمان گشاده دستي آوردتقبل الله
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1312 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top