شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ فيش معلمانه اش #ضامن_وام ميشود کل #حقوق او به يک هفته تمام ميشود بعدِ دوشيف ،ميبرد سرويسيانِ خويش را بنده خدا #درايورِ مشتي غلام ميشود انشايِ ( #علم _بهتر_از_ثروت)شان شد اينچنين: #علم ذليل و ثروتِ حاجي ، بنام ميشود نيم ساعت بِه نيم ساعت،در #خبر آورندشان قسمتِ روزگارِ او زجرِ مدام ميشود نيست توان در آنکه #دانا شدو علم آفريد شيرِ ژيان برآنکه #دارا شده رام ميشود دوره يِ جهلِ #پينه_پيشاني و #پاچه_خوارهاست وضعِ #معلمانمان سخت و #درام ميشود #مهدي_زکي_زاده الهي که باز گرديم به دورانِ شکوهِ علم و علم آموز به همت معلمان و آينده سازانِ ايران عزيز و بلطف دادارِ قلم و کلمه آفرين که به #تدبير مسئولينمان #اميد نيست
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top