شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] سفره ي نوروزي ام را ميوه و آجيل نيست اين بهارِ خالي از گل قابل تجليل نيست آخرِسال است و خلقي غرقِ تفريحاتِ خويش کارگاهِ غم تراشي _سمتِ ما_تعطيل نيست #مهدي.زکي زاده
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1302 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top