شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] خيالم ، آن کبوتري که جلد بام عشق بود اميدِ بالِ زخمي اش به التيامِ عشق بود ترنمِ ترانه اش ، سرودِ عاشقانه اش فضايِ گرمِ لانه اش، خوش از دوامِ عشق بود #مهدي_زکي_زاده
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1530 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top