شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] خيالم ، آن کبوتري که جلد بام عشق بود اميدِ بالِ زخمي اش به التيامِ عشق بود ترنمِ ترانه اش ، سرودِ عاشقانه اش فضايِ گرمِ لانه اش، خوش از دوامِ عشق بود #مهدي_زکي_زاده
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top