شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] بانويِ ترانه يِ بهاري ، زهرا ست سرچشمه يِ خير و حقمداري زهراست دردانه يِ احمد(ص) است و همراهِ علي ع الگويِ زنان بلطفِ باري زهراست #مهدي.زکي زاده الگوي زندگانيمان باشندبزرگان دينمان الهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top