شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] #مادر قدش خم شدكه من برپابمانم فتاد از پا كه پابرجابمانم بتنهايي غمم راخورده مادر مبادا اينكه من تنهابمانم #مهدي.زکي زاده برقراربادبرسرمان سايه ى پرمهر مادر رب اغفرلناولوالدينا
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top