شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] درونم کودکي سرشارِ حسرت که جز بختِ بَدَش راهي ندارد و بي تو برکه يِ آرامِ چشمم اميدِ رويتِ ماهي ندارد سرِ هر چهارراه از من نشاني ست به دستِ هرکه گل دادم،پَسَم زد دلم بر زخم ها خو کرده گويا که ديگر ميلِ خونخواهي ندارد برادرها به بازارم سپردند مرا سرمشقِ بيگاري نوشتند خدا تعبيرِ خوابم را قفس داد چرا کنعانِ ما چاهي ندارد؟ #مهدي_زکي_زاده
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1301 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top