شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] درونم کودکي سرشارِ حسرت که جز بختِ بَدَش راهي ندارد و بي تو برکه يِ آرامِ چشمم اميدِ رويتِ ماهي ندارد سرِ هر چهارراه از من نشاني ست به دستِ هرکه گل دادم،پَسَم زد دلم بر زخم ها خو کرده گويا که ديگر ميلِ خونخواهي ندارد برادرها به بازارم سپردند مرا سرمشقِ بيگاري نوشتند خدا تعبيرِ خوابم را قفس داد چرا کنعانِ ما چاهي ندارد؟ #مهدي_زکي_زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top