شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ‍ ما ملَّتِ عاشقانه هاييم از بندِ سکوت و غم رهاييم هم دست بِدَستِ مهر داريم هم با دمِ عشق پا بِپاييم از نسلِ تبسُّمُ و ترَنُّم از پشتِ شکوهِ آرياييم برجام ،نبرده بوسه ،مستيم خُمخانه يِ لب بلب شرابيم ازجنگ هراسمان نباشد گرچه پيِ صلح و باصفاييم درمذهبِ عشق ، همچو سلمان دور از ستميم و بي رياييم از آتشِ عشق ، گرمِ گرميم با باورِ مهر ، با خداييم منشورِ شعور و دوستي را هم باني و هم بر اين بناييم چنديست اگرچه غصه داريم آزاد ترانه ميسراييم #مهدي.زکي زاده سرشار از مهر و شاد و آباد و آزاد از بند غم و دور از دروغ و ريا باد #ايران عزيز به همت مردمانش و بلطف دادارمهرآفرين
6-
97/10/27
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top