شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] به سپيدارِ پُر از عاطفه يِ برف قسم و به اين دل ،دلِ ازعشق تو پُرحرف قسم که زمستان من از مهرِ تو گرما دارد به همه عمر که در راه تو شد صرف قسم #مهدي_زکي_زاده زمستانمان گرم از مهرِ رويِ ماه دوست باد
6-
97/10/27
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top