شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] به سپيدارِ پُر از عاطفه يِ برف قسم و به اين دل ،دلِ ازعشق تو پُرحرف قسم که زمستان من از مهرِ تو گرما دارد به همه عمر که در راه تو شد صرف قسم #مهدي_زکي_زاده زمستانمان گرم از مهرِ رويِ ماه دوست باد
6-
97/10/27
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1301 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top