شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] به سپيدارِ پُر از عاطفه يِ برف قسم و به اين دل ،دلِ ازعشق تو پُرحرف قسم که زمستان من از مهرِ تو گرما دارد به همه عمر که در راه تو شد صرف قسم #مهدي_زکي_زاده زمستانمان گرم از مهرِ رويِ ماه دوست باد
6-
97/10/27
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top