شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ‍ لبم را باده اي دِه زآن لبِ نوش به يک گلبوسه ام بنماي مدهوش چنانم مست کن تا جمله مستان بَرَندَم عاشقانه بر سرِ دوش سروشِ مهري و پيغمبرِ عشق مسيحايي دميّ و مريمي پوش براي ديدنِ مهتابِ رويت سري بر سجده بردم تاسحر ، دوش ندايي آسماني اينچنين گفت: مشو نوميد و در راهِ طلب کوش مسيرِ عمر کوتاه است،ايدوست نرنجان خلق و شادان باده مينوش بگيرد هرکه دستِ خسته اي را چو اُفتد ايزدش گيرد درآغوش #مهدي_زکي زاده درآغوشِ پرمهرِپروردگار باشيم به مهر و دستگيريِ بي مِنَّتِ خلق الله،انشاءالله
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1312 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top