شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] شک ندارم ،هرچه گويد، آن شود هرچه را فرمان دهد يزدان، شود هرکه ايمانش بِعشق آميخته غم نبيند ديده اش ،خندان شود هرکسي دلبسته برغير ازخدا درمسيرِ عمر سرگردان شود #مهدي_زکي زاده توکل و عشق سهممان باد
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1312 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top