شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] در آن ميدان که اَسبان رَه ندارند خَران بر زينِ پيروزي سوارند قناري ها قفس گيرند و در شهر کلاغان گرمِ شورِ قارقارند #مهدي_زکي_زاده شايسته سالاري مرامِ کارهامان باد الهي
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1219 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top