شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] در آن ميدان که اَسبان رَه ندارند خَران بر زينِ پيروزي سوارند قناري ها قفس گيرند و در شهر کلاغان گرمِ شورِ قارقارند #مهدي_زکي_زاده شايسته سالاري مرامِ کارهامان باد الهي
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1269 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top