شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] آسمان ابري و تقويمِ دلم پاييزي ست لبِ دلدارِ پُر ازشوقِ تبسم خيزي ست مي وزد بخت بد هرچند چو طوفانِ خزان دوست مي خندد و با مهر پيِ گلريزي ست #مهدي_زکي_زاده پاييزمان بلطفِ گلخنده يِ پرمهرِ دوست ،بهاري باد الهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1298 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top