شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] آسمان ابري و تقويمِ دلم پاييزي ست لبِ دلدارِ پُر ازشوقِ تبسم خيزي ست مي وزد بخت بد هرچند چو طوفانِ خزان دوست مي خندد و با مهر پيِ گلريزي ست #مهدي_زکي_زاده پاييزمان بلطفِ گلخنده يِ پرمهرِ دوست ،بهاري باد الهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top