شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] توباشي و من و مهر و غزل ،هوا عالي ست غزل براي تو خواندن دليلِ خوشحالي ست چراغ #مکتب_شعر از تو روشني گيرد بلطفِ عشق و غزل دل خوش از سبکبالي ست #مهدي_زکي_زاده #مکتب_شعر_شهريار
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1162 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top