شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ ‍ ميخواهمت,اندازه ي ده تاي عهدکودکي گلبوسه ات زيباترين رؤياي عهدکودکي داري بلب هايت اناروفال حافظ ميزني مهمان من شودرشب يلداي عهدکودکي باباشدم,داراي چندين بچه,اماباز هم ميجويمت,ميخواهمت,ليلاي عهدکودکي آنروزهادرفکرماجزعشق تصميمي نبود گم شدچراآرامش کبراي عهدکودکي ازسينه ي خودقهررابي کينه بيرون کن,بيا درمهرباني کشتي درياي عهدکودکي بامن بيا,بي چتر,فردا,زيرباران,شادمان دورازنگاه شهر,تاصحراي عهدکودکي اينجابزرگان طعنه بردلهاي عاشق مي زنند بايدکه برگرديم بردنياي عهدکودکي #مهدي.زکي زاده سرشاروبهاري باد کودک درونمان الهي
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1298 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top