شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ ‍ ميخواهمت,اندازه ي ده تاي عهدکودکي گلبوسه ات زيباترين رؤياي عهدکودکي داري بلب هايت اناروفال حافظ ميزني مهمان من شودرشب يلداي عهدکودکي باباشدم,داراي چندين بچه,اماباز هم ميجويمت,ميخواهمت,ليلاي عهدکودکي آنروزهادرفکرماجزعشق تصميمي نبود گم شدچراآرامش کبراي عهدکودکي ازسينه ي خودقهررابي کينه بيرون کن,بيا درمهرباني کشتي درياي عهدکودکي بامن بيا,بي چتر,فردا,زيرباران,شادمان دورازنگاه شهر,تاصحراي عهدکودکي اينجابزرگان طعنه بردلهاي عاشق مي زنند بايدکه برگرديم بردنياي عهدکودکي #مهدي.زکي زاده سرشاروبهاري باد کودک درونمان الهي
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top