شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ‍ ‍ ميخواهمت,اندازه ي ده تاي عهدکودکي گلبوسه ات زيباترين رؤياي عهدکودکي داري بلب هايت اناروفال حافظ ميزني مهمان من شودرشب يلداي عهدکودکي باباشدم,داراي چندين بچه,اماباز هم ميجويمت,ميخواهمت,ليلاي عهدکودکي آنروزهادرفکرماجزعشق تصميمي نبود گم شدچراآرامش کبراي عهدکودکي ازسينه ي خودقهررابي کينه بيرون کن,بيا درمهرباني کشتي درياي عهدکودکي بامن بيا,بي چتر,فردا,زيرباران,شادمان دورازنگاه شهر,تاصحراي عهدکودکي اينجابزرگان طعنه بردلهاي عاشق مي زنند بايدکه برگرديم بردنياي عهدکودکي #مهدي.زکي زاده سرشاروبهاري باد کودک درونمان الهي
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top