شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] قدم گذار به چشمم ، #گريز جايز نيست بيا که با دلِ #عاشق ، ستيز جايز نيست من از #بهار برايت ترانه مي خوانم نگو جوانه دمِ برگريز جايز نيست خيالِ رويِ يک لحظه از نظر نرود تومحشري ،حَذَر از #رستخيز جايزنيست دلم به غيرِ تو ميلي نميکند هرگز که #گنج را هوسِ سنگريز جايز نيست خزان رسيده ولي سبز ريشه مي مانيم نگو به خشک درخت ، آبريز جايز نيست #مهدي_زکي_زاده سلامت و شادو عاشق و عاقبت بخير باشيم الهي
خيلي عالي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top