شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] تو شرح حال ماه را در چهره داري من دارم از مهر تو در دل يادگاري گلخنده هايت دردِ پيري را شفابخش گلبوسه برخشکيده لبهايم سپاري؟ #مهدي_زکي_زاده دورباد از جانمان درد دلتنگي بلطف مهرِ دوست شبمان بخير
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1223 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top