شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] قطره يِ دل را به دريا مي زنم از جويِ دوست روشني بخشد به چشمم ديده يِ جادويِ دوست مي روم تا آسمانِ عشق بر آيينِ مهر کيشِ من را قبله باشد : قامتِ دلجويِ #دوست #مهدي_زکي_زاده برآيينِ مهر باشيم الهي
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1279 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top