شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] پريشان خاطرم کردي بِگيسويِ پريشانت بجانم دوست ميدارم چه در پيدا، چه پنهانت بهاري کن خزانم را به عطرِ مريمي بويت دوا بر دردِ دل ميجويم از لب هايِ خندانت #مهدي_زکي_زاده
زيبا و زيبا و زيبا
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top