شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] باشما،تقديرمان جز #نانِ_خشک و #لُنگ نيست مانهنگيم و سَرامان چشمِ تَنگِ تُنگ نيست آريايي شيرزادَست ،اسوه درجنگ ودفاع رسمِ ما:مردي ست...آيينِ شغال وگرگ نيست #مهدي_زکي_زاده ملت ما خودش الگوست
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1279 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top