شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] باشما،تقديرمان جز #نانِ_خشک و #لُنگ نيست مانهنگيم و سَرامان چشمِ تَنگِ تُنگ نيست آريايي شيرزادَست ،اسوه درجنگ ودفاع رسمِ ما:مردي ست...آيينِ شغال وگرگ نيست #مهدي_زکي_زاده ملت ما خودش الگوست
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1223 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top