شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] خيمه ي عشق بپا کرد که آگاه شويم در شبِ حادثه ها همسفرِ ماه شويم حرفِ حق داشت بلب،سربه سرِ نيزه گذاشت تاکه ما ظلم ستيزانه خدا خواه شويم #مهدي_زکي زاده حسيني مرام و خدامحور باشيم الهي
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1282 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top