شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] خيمه ي عشق بپا کرد که آگاه شويم در شبِ حادثه ها همسفرِ ماه شويم حرفِ حق داشت بلب،سربه سرِ نيزه گذاشت تاکه ما ظلم ستيزانه خدا خواه شويم #مهدي_زکي زاده حسيني مرام و خدامحور باشيم الهي
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top