شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ بعد از آنکه مادرم درخزانِ اتفاقِ روزگار ،بيوه شد کفش هاي پاشنه تخم مرغي اش،گيوه شد سفره مان _غالبا_ صبح و شام پُر زِنورِ معرفت خالي از طعام بود وقتِ اشکِ ابر اطاقمان خيس ازهجومِ درزهايِ پشتِ بام بود مادر سوزني بدست سويِ چشم هايِ خويش را تمام مي نمود تاکه کودکانه هايِ کودکانِ خويش را دور از نگاهِ مِنَّت و تَرَحُّمِ هر غريب و آشنا کند... #مهدي.زکي زاده #محرم ميرسد.#ايتام را با #نذر هامان دريابيم
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top