شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ شعرِ شورِ خيالِ چشمانم قوه يِ تلخِ فالِ چشمانم مي پرد سويِ قلعه يِ چشمت کفترِ خسته بالِ چشمانم غيرِ چشمِ تو و خدا کس نيست آگه از حس و حالِ چشمانم مي بَرَد #صبحِ مهرِ رويت،غم از #شبِ پُر ملالِ چشمانم رو بِمحرابِ ابرويت ، قامت... بست اذانِ بلالِ چشمانم مستِ رويايِ ديدنت هستم از شرابِ زلالِ چشمانم برلبانت تبسمي بنشان در جوابِ سوالِ چشمانم #مهدي.زکي زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top