شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] ‍ به چه حالي شود آندم که بگيرد خبرم را؟! خبرِ رفتن و بر عالم باقي سفرم را مي پَرَد جانبِ چشمانِ تَرَش روحِ رهايم زمزمه مي کند آرام و غمين شعرِ تَرم را خبرِ مرگِ مرا هرکه بگوشش برساند کاش واگو نکند دردِ دلِ خون جگرم را بگذراند به خوشي عمر درآغوش رقيبم و نرنجد که درآورده به عشقش پدرم را کاش با فاتحه اي شاد کند يک شبِ جمعه روحِ در کوچه شان تا بسحر دربِدَرم را #مهدي.زکي زاده شادبادا روح جميع مسافران دياربقا بيادو خيراتِ ما و بلطف دادارِ مهرآفرينعاشق از دنيارويم ايکاش
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top