شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] باخيالِ تو، درآغوشِ تو خوابم آرام نوشم از جام لبت کاش شرابم، آرام روز محشر که بِقلبَم نگردحضرت حق بيندعشق تو،کشدشرحِ حسابم آرام #مهدي.زکي زاده شبمان و خوابمان بخير وبِمهرباد بلطف دادارِمهرآفرين
چه عکسي :(
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1219 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top