شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] حسد و تهمتِ آلودگي و دامنِ من چاک زد دستِ غم از پشت به پيراهنِ من رختِ شب دوخته برقامتِ بختم،تقدير جامه يِ صبح کُنَد مهرِ خدا برتنِ من #مهدي.زکي زاده صبحمان بخير و بِمهرِ الهي بهترينها تقديرمان
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top