شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] شاکرِمخلوق ،بي شک شکرِخالِق ميکند خودبرايِ لطفِ بيش ازپيش لايق ميکند مهرآيينانِ نيک انديشه ،بدبين نيستند عاشقِ يزدان دلش برخَلق عاشق ميکند #م.ز شبمان بخيروبِمهر وقليل عبادي الشکور کم هستندشاکران
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top