شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] شاکرِمخلوق ،بي شک شکرِخالِق ميکند خودبرايِ لطفِ بيش ازپيش لايق ميکند مهرآيينانِ نيک انديشه ،بدبين نيستند عاشقِ يزدان دلش برخَلق عاشق ميکند #م.ز شبمان بخيروبِمهر وقليل عبادي الشکور کم هستندشاکران
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top