شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] برخيز درختِ دوستي بنشانيم تا چند به سينه تخمِ کين افشانيم آيينِ رسولانِ الهي مهراست باشيم بِعشق ، چو پيروِ ايشانيم #مهدي.زکي زاده گراميباد روزدرختکاري درخت مهر و دوستي بنشانيم الهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top