شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] #دهه يِ-شصتي ام و زاده يِ درد مستِ خمخانه يِ غم ،باده يِ درد از قضا بختِ بد انداخت مرا دست و پا بسته يِ درجاده يِ درد انقلابي شده تقديرِ من و... چنگِ جنگم شده آماده يِ درد #مهدي.زکي زاده
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top