شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] باعطرِ تنِ تو گلفشاني خوب است رويايِ بهار را بخواني خوب است ازخانه غبار مي زدايد نوروز... گلبوسه بِفصلِ دل تکاني خوب است #مهدي.زکى زاده صبحمان سرشارانديشه ي مهر و بهار
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top