شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] سرت سبز و لبت سرخ وشرابي الهي آسمانت صاف و آبي سرا و سرزمينت ,روزگارش به مهر دوستانت آفتابي به #استقلال,پيروزي ببينيم جوانمردانه با بردي حسابي #م.ز باميدبازي زيباوجوانمردانه در دربي
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top